شرح وظايف شوراي پژوهشي

1392/2/28 0:0

ماده 4 - وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگي ) بشرح ذيل مي باشد:  

الف - همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات وتصميمات هيات رئيسه دانشگاه
ب - ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله :
- بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
- هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
- همشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
- بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور, منطقه و استان و چگونگي همكاري و مراكز صنعتي
ج - تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
د - بررسي و تدوين و پيشنهاد براي برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش
ه - پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي
و - تهيه و تدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
ز - بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد
ح - تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
ط - تر غيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي چاپ و نشر اثار علمي
ي - پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه
ك - ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقي
ل - تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور
م - برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي
ن - پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه
و - بررسي پيشنهادات مربوط به ترجمه و تاليف كتاب و ارائه آن به معاون پژوهشي دانشكده
ز - بررسي و تصويب كليه پايان نامه ها در مقاطع مختلف ( دوره هاي كارشناسي, كارشناسي ارشد, MPH , Ph.D دكتراي عمومي, تخصصي و فوق تخصصي)


تاریخ بروز رسانی:   6 خرداد 1392

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >