معرفي شوراي پژوهشي

1392/2/28 0:0

ماده 1 -تعريف : شوراي پژوهشي دانشگاه عاليترين مرجعي است كه كليه خط مشيها و امور زير بنائي پژوهشي دانشگاه (مطابق وظايف) در آن شورا تدوين و تبين مي گردد.
ماده 2 - تركيب شورا : شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگي) مركب از اعضاء زير مي باشد:
الف - معاون پژوهشي دانشگاه
ب - مدير امور پژوهشي دانشگاه
ج -رياست دانشگاه و يا نماينده وی
د -روساي مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه كه مورد تاييد شوراي گسترش دانشگاهها مي باشند
تبصره 1 : معاون پژوهشي مركز تحقيقاتي با معرفي كتبي رئيس مركز و توافق معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند در جلسات شور دانشگاه بجاي رئيس مركز شركت نموده و بيانگر نقطه نظرات مركز باشد
هـ : دو نفر از اعضاي هيئت علمي, صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده كه از ميان چهارنفر پيشنهادي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه بوسيله رياست دانشگاه به عضويت شوراي پژوهشي دانشگاه انتخاب مي گردند.
ماده 3 - ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشگاه به شرح زير است :
بند 1 : شوراي پژوهشي دانشگاه حداقل هر دو هفته يكبار در محل معاونت پژوهشي دانشگاه تشكيل جلسه مي دهد.
 بند 2 : رياست شوراي پژوهشي دانشگاه در كليه جلسات عادي و فوق العاده شورا با معاون پژوهشي دانشگاه است و در غياب او امور پژوهشي دانشگاه عهده دار اداره جلسات مي باشد.
تبصره 2: در موارد خاص معاون پژوهشي دانشگاه مي تواند سرپرستي جلسات را براي مدت محدودي به فرد ديگري از اعضاء واگذار كند.
بند 3: جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي مي گردد.
تبصره 3: در مواردي كه لازم باشد, با صلاحديد معاونت پژوهشي دانشگاه, جلسات فوق العاده شوراي پژوهشي دانشگاه, تشكيل شد.
بند 4: در اولين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه از سوي معاون پژوهشي دانشگاه يك نفر بعنوان دبير جلسات انتخاب و به اعضاء معرفي خواهد شد اين فرد نبايد الزاماً از اعضاي شورا باشد.
تبصره 4 : وظايف دبيرشوراي پژوهشي دانشگاه موارد زير است:
 1. تنظيم برنامه كاري شورا با نظر معاون پژوهشي دانشگاه, مدير امور پژوهش و اعضاي شورا
 2. هماهنگي براي برگزاري جلسات شورا
 3. شركت در كليه جلسات و تهيه صورتجلسه ها
 4. پيگيري كليه اموريكه بصلاحديد شورا به وي واگذار مي شود.
ماده 4 - وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه طبق اساسنامه مديريت دانشگاه ها ( مصوب ستاد انقلاب فرهنگي ) بشرح ذيل مي باشد:
الف - همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات وتصميمات هيات رئيسه دانشگاه
ب - ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله :
- بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
- هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
- همشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
- بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور, منطقه و استان و چگونگي همكاري و مراكز صنعتي ج - تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
د - بررسي و تدوين و پيشنهاد براي برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش
هـ - پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي
و - تهيه و تدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
ز - بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد
ح - تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
ط - تر غيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي چاپ و نشر اثار علمي
ي - پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه
ك - ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقي
ل - تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور
م - برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي
ن - پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه
و - بررسي پيشنهادات مربوط به ترجمه و تاليف كتاب و ارائه آن به معاون پژوهشي دانشكده
ز - بررسي و تصويب كليه پايان نامه ها در مقاطع مختلف ( دوره هاي كارشناسي, كارشناسي ارشد, MPH , Ph.D دكتراي عمومي, تخصصي و فوق تخصصي)  

بخش دوم موارد اجرائي طرحها
1. تعاريف اصلي  

ماده 15 - طرح تحقيقاتي به مجموعه مطالعات و يا عمليات اجرائي و يا هر دو گفته مي شود كه منجر به توليد علم و فناوري ( مانند تهيه و تدوين اطلاعات, تهيه نرم افزار, بانك اطلاعاتي, مجموعه سازي, توليد ابزار بصورت سخت افزار, ارائه خدمات بصورت سخت ونرم افزاري, راه اندازي روشي جديد در زمينه هاي مختلف علمي واز اين قبيل) و بطور كلي ارائه راه حل براي معضلات موجود مي باشد.
ماده 16 - واجدين شرايط اجراي طرح تحقيقاتي : اعضاي هيئت علمي دانشگاه مي توانند بطور فردي و يا گروهي براي ارائه و انجام طرحهاي تحقيقاتي اقدام نمايند.
تبصره 14- اعضاي غير هيات علمي شاغل و يا باز نشسته دانشگاه و افراديكه در دانشگاه شاغل نمي باشند در صورتي مي توانند طرح تحقيقاتي ارائه دهند كه طرح پيشنهادي ايشان به تاييد معاون پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه و شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد.
ماده 17- طرح دهندگان (همكار اصلي, مجري يا مجريان طرح) : اعضاي هيئت علمي يا غير هيئت علمي وابسته به يكي از گروههاي آموزشي پژوهشي و يا مراكز تحقيقاتي و بيمارستانها يا موسسات وابسته به دانشگاه مي باشند كه طرح تحقيقاتي با همفكري ايشان تهيه شده و مسئوليت مستقيمي در رابطه با اجراي كل طرح يا بخشي از آن دارند.
ماده 18- مدير اجرايي طرح: به فردي اطلاق مي گردد كه جزو همكاران طرح بوده و با توافق جمعي طرح دهندگان و طبق ضوابط اجراي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه در مورد موضوع طرح ( كه تحت عنوان طرح تحقيقاتي مشخص مي گردد) گروه تحقيق را هماهنگ ساخته و مسئوليت اجراي طرح از نظر مالي, حقوقي و اداري بعهده ايشان است. براي به اجرا در آوردن طرح لازم است مدير اجرايي از طرح دهندگان بصورت كتبي به معاونت پژوهشي دانشكده يا دانشگاه معرفي گردد.
 تبصره 15 -مدير اجرايي طرح از بين مجموعه همكاران طرح انتخاب شده و بواسطه اين انتخاب از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه براي وي مزيت و امتياز علمي يا رتبه خاصي در نظر گرفته نخواهد شد و مدير اجرايي طرح صرفاً مسئول اجرايي و طرف مذاكره و عامل هماهنگ كننده محققين طرح با معاونت پژوهشي شناخته مي شود.
تبصره 16- از نظر معاونت پژوهشي دانشگاه هر طرح تحقيقاتي نمي تواند بيش از يك مدير اجرا داشته باشد.
تبصره 17- در صورتيكه مدير اجرايي طرح بهر دليلي از ادامه كار صرف نظرنمايد يكي ديگر از مجريان طرح در درجه اول بنا به اعلام طرح دهندگان و در صورت عدم توافق ايشان به تشخيص حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه عهده دار اين وظيفه خواهد گرديد.
ماده 19- همكاران طرح : ساير اعضائي (اعضاي هيئت علمي و غير علمي) كه به نحوي در روند اجراي طرح عهده دار مسئوليتهاي ثانوي بوده و بخشي از عمليات اجرايي طرح بعهده آنها مي باشد تحت عنوان همكار طرح خوانده مي شوند.
ماده 20- در صورتيكه يكي از همكاران و يا طرح دهندگان به هر دليلي از ادامه كار صرف نظر نمايد مدير اجرايي كتبا مديريت امور پژوهشي دانشگاه را مطلع نموده و در صورتيكه لازم بداند فرد ديگري كه عهده دار وظيفه وي خواهد بود را معرفي مي نمايد.  

چرخه تصويب يك طرح تحقيقاتي  

ماده 21- طرح دهندگان بايد پيشنويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرمهاي ويژه اين كار( Proposal) تهيه و جهت پيگيريهاي بعدي بصورت كتبي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع دهد.
تبصره 18- فرمهاي پيشنويس طرحهاي تحقيقاتي تحت نظارت كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه طراحي و تدوين گرديده و در اختيار دانشكده ها و مراكز تحقيقات قرار مي گيرد. هر گونه تغييري در مندرجات, كليات و شكل ظاهري اين فرمها از سوي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه بايد با نظارت و كسب اجازه از حوزه معاونت پژوهشي صورت پذيرد
ماده 22- معاون پژوهشي پس از بررسي هاي اوليه ( از قبيل ثبت موضوع و تاريخ ارائه طرح, تشكيل پرونده, بررسي تكراري نبودن موضوع و ... توسط كارشناسان مربوطه) آنرا جهت بررسي و تصويب به كميته هاي تخصصي ارجاع مي دهد.
ماده 23- مسئول كميته موطف است ضمن هماهنگي با اعضاي كميته در اولين فرصت ممكن نتيجه بررسي و نظر كميته را كتباً و بصورت تصويب يا رد به طرح دهنده ( با رونوشت به معاون پژوهشي دانشگاه) اعلام نمايد.
ماده 24- پس از ارائه پاسخ كميته تخصصي مبني بر تصويب طرح به مجري مسئول كميته موظف است در اولين فرصت ممكن طرح را جهت بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاه به معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع نمايد.
ماده 25- معاون پژوهشي دانشگاه موظف است در اولين فرصت ممكن طرح ارجاعي را در دستور كار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار داده و نسبت به بررسي و تصميم گيري براي ان اقدام نمايد.
ماده 26- پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشي دانشگاه مبني بر تصويب طرح معاونت پژوهشي دانشكده موظف است در اولين فرصت ممكن نتيجه را جهت تصميم گيري نهائي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع نمايد.
تبصره 19- در روند بررسي طرح در صورتيكه شوراي پژوهشي دانشگاه لازم بداند مي تواند جهت پاسخ به سوالات خود ارتباط لازم را بصورت كتبي و يا شفاهي با مسئول كميته و يا طرح دهنده برقرار نمايد و يا طي جلساتي (غير از جلسات شورا) از توجيهات و نظرات ايشان اطلاع حاصل نمايد.
تبصره 20- در صورتيكه كميته هاي تخصصي لازم بدانند مي توانند از طرح دهندگان براي دفاع و توجيه مطالب مندرج در پروپوزال براي شركت در آن شورا دعوت بعمل آورند.
ماده 27- شوراي پژوهشي دانشگاه موظف است در اولين فرصت ممكن ( اولين مرحله بررسي طرحها پس از تاريخ دريافت) طرح ارسالي را در دستور كار خود قرار داده و به آن رسيدگي نمايد. تبصره 21-براي اعلام موارد ماده هاي 22 تا 25 رونوشت مكاتبه بايد از طرف مسئول مربوطه براي طرح دهندگان ارسال گردد.
ماده 28- شوراي پژوهشي دانشگاه بايد نتيجه بررسي و نظر خود را بصورت تصويب, رد , تصويب مشروط, ارجاع به مراجع ذيصلاح ديگر و غيره از طريق مكاتبه مستقيم و همراه با رونوشت به معاونت پژوهشي دانشگاه به اطلاع طرح دهندگان برساند.
ماده 29- در صورتيكه اجراي يك طرح داراي اولويت خاص زماني بوده و يا طرح دهندگان بودجه اي از دانشگاه طلب ننمايد با اعلام كتبي اين مطلب بوسيله مجري, مسئول و با نظر معاون پژوهشي دانشگاه چنين طرحي مي تواند بصورت خارج از نوبت معمول در دستور كار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.
ماده 30- با توجه به شرح وظايف حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه كارشناسي و آمده نموده طرحهاي دريافتي براي شوراي پژوهشي دانشگاه و كليه امور اداري مالي و اجرائي طرحهاي تحقيقاتي زير نظر ماعون پژوهشي بوسيله اين واحد انجام مي پذيرد.
ماده 31- براي بررسي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده كه نيازمند نظر خواهي كارشناسي و تخصصي باشند شوراي پژوهشي دانشگاه و يا كميته هاي تخصصي بصلاحديد و از طريق معاون پژوهشي مي تواند موضوع را به گروه هاي تخصصي و يا افراد صاحبنظر جهت داوري ارجاع دهد و از نظرات ايشان براي تصميم گيريهاي خود استفاده نمايد.
تبصره 22-دبير شورا موظف است پيگيريهاي لازم جهت اخذ پاسخ از داور (يا داوران) و ارائه آن به شورا را انجام دهد .
تبصره 23- در صورتيكه داور نظر خود را ظرف پانزده روز بصورت شفاف و مشخص اعلام ننمايد شورا مي تواند از نظرات ساير صاحبنظران استفاده نمايد.
ماده 32- پس از تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه پيگيري روند اداري طرح از نظر صدور ابلاغيه يا عقد قرارداد, پيگيري روند اجرائي, پيگيري گزارشات و غيره بعهده مديريت امور پژوهشي دانشگاه مي باشد و اين واحد موظف است رونوشت كليه مكاتبات خود با مدير اجرايي طرح و يا طرح دهندگان را به معاون پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.
ماده 33- در صورتيكه مدير اجرايي يا طرح دهندگان در روند پيگيري و اجراي طرح به هر دليلي اقدام به موقع و لازم را مستنداً از سوي مقام مربوطه دريافت ننمايد مي تواند موضوع را كتبا و با ارائه دلايل مثبت و منطقي به مرجع بالاتر اعلام نموده و مرجع بالاتر (بعدي) مي تواند راساً جهت پيگيري و بررسي اقدام لازم را آغاز نمايد.
تبصره 24: مرجع ذيصلاح براي اين منظور در دانشگاه معاون پژوهشي دانشگاه مي باشد.  


تاریخ بروز رسانی:   28 ارديبهشت 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >