معرفی کمیته مالی

1398/11/27 0:0

-  کميته­ی مالي طرح هاي پژوهشي:

بند 1- کميته‌ي مالي طرحهاي پژوهشي دانشگاه مرجعي است زير نظر شوراي پژوهشي دانشگاه که بهمنظور پيگيري و اجراي وظايف و تفويضهايي که در راستاي امور مالي طرحهاي پژوهشي توسط شوراي پژوهشي دانشگاه به آن محول ميشود، تشکيل ميگردد و مسئوليت تعيين سقف بودجهاي طرحهاي پژوهشي را به‌عهده دارد.

 

ماده 10-  اعضاي کميته­ی مالي طرح هاي پژوهشي:

1- معاون پژوهشي دانشگاه به‌عنوان رئيس کميته

2- مدير امور پژوهشي دانشگاه به‌عنوان دبير کميته

3- يک تا سه نفر از اعضاي  هيئت علمي دانشگاه با ابلاغ معاون پژوهشي دانشگاه

4- سرپرست کميته‌ي تحقيقات دانشجويي دانشگاه به‌عنوان عضو کميته

5- کارشناس پژوهشی

 

ماده 11-  ضوابط و اختيارات کميته مالي طرح هاي پژوهشي:

بند 1-  کميته مالي طرحهاي پژوهشي حداقل هر دو هفته يک بار تشکيل ميشود و در صورت لزوم و به صلاح‌ديد رئيس يا دبير کميته، جلسات فوقالعاده برگزار خواهد شد.

بند 2- مدير امور پژوهشي دانشگاه بهعنوان دبير کميته‌ي مالي طرحهاي پژوهشي فعاليت مينمايد.

بند 3- ابلاغ اعضاي کميته‌ي مالي طر‌ح­هاي پژوهشي توسط رئيس کميته بهمدت دو سال صادر ميگردد.

بند 4- رياست کميته مالي طرحهاي پژوهشي در کليه‌ي جلسات عادي و فوقالعاده‌ي کميته با معاون پژوهشي دانشگاه ميباشد و در غياب ايشان نماينده‌ي معاون پژوهشي دانشگاه در جلسات کميته حضور خواهد يافت .

بند 5- دبير کميته‌ي مالي طرحهاي پژوهشي موظف است نسخهاي از صورت‌جلسات کميته‌ي مالي طرحهاي پژوهشي را که به امضاي اعضا رسيده است، به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.

بند 6- کميته‌ي مالي طرحهاي پژوهشي مسئوليت تعيين بودجه طرحهاي پژوهشي به‌عهده دارد و کليه‌ي طرح‌هاي پژوهشي مصوب دانشکدهها، مراکز تحقيقات، کميته‌ي تحقيقات دانشجوي، شورايHSR ، شوراي پژوهشي دانشگاه، مراکز آموزشي درماني و شبکههاي بهداشت و درمان بايد به کميته‌ي مالي جهت تعيين بودجه‌ي ارجاع داده شوند.

بند 7- کميته‌ي مالي طرحهاي پژوهشي موظف است طرحهاي ارسالي را حداکثر ظرف مدت يک هفته مورد بررسي و اظهار نظر قرار دهد.

 

ماده 12- وظايف کميته مالي طرح هاي پژوهشي:

بند 1- تعيين سقف بودجهاي طرحهاي پژوهشي

بند 2-  پيشنهاد اصلاح يا افزايش حقالزحمه‌ي پرسنلي طرحهاي پژوهشي

بند 3- اخذ استعلام از شرکتهاي خصوصي در خصوص تعيين بودجه‌ي مواد مصرفي مورد نياز انجام طرحهاي تحقيقاتي

بند 4- تدوين چارچوب مناسب جهت هر کدام از بخشهاي هزينهاي طرحهاي تحقيقاتي از جمله هزينههاي پرسنلي، تايپ و تکثير، مسافرت، مواد مصرفي، خريد تجهيزات و آزمايش‌هاي تخصصي

بند 5- بررسي مالي و تعيين بودجه‌ي کليه‌ي طرحهاي پژوهشي مصوب دانشکدهها، مراکز تحقيقات، شوراي پژوهشي دانشگاه، مراکز آموزشي و درماني، کميته‌ي تحقيقات دانشجويي، شوراي HSR، شبکههاي بهداشت و درمان

بند 6-  بررسي بودجه‌ي پاياننامههاي دانشجويي

بند 7-  تعيين حقالزحمه‌ي داوران طرحهاي تحقيقاتي

 


تاریخ بروز رسانی:   27 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >