اعضای شورای پژوهشی

1401/10/3 0:0

 

 دکتر اکرم فرهادی

معاون تحقیقات و فناوری

رئیس شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر محمدهادی امامت

مدیر پژوهش و ارزیابی تحقیقات

دبیرشورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر صمد اکبرزاده

مدیر آموزشی دانشگاه

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر عیسی صفوی

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

 دکتر مریم روانی پور

         معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی        

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر مریم فرخ نیا

رئیس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

عضو شورای پژوهشی دانشگاه 

 

 دکتر منصور ضیائی

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر مهدی محمودپور

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

 دکتر علی حمیدی

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر شکراله فرخی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

 دکتر ساسان زائری

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

  دکتر سینا دوبرادران

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

 دکتر فاطمه درویشی

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر صفیه مومنی

رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر سید محمدجواد موسوی

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

 دکتر زهرا صفایی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

دکتر حسین ارفعی نیا

رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

 

 اسما بشارت زادگان

کارشناس پژوهشی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

سمانه غضنفرپور

کارشناس پژوهشی

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   


تاریخ بروز رسانی:   21 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >