اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش

1401/10/4 0:0

 


 حسن ملکی زاده

رئیس/ عضو اصلی

متخصص بالینی چشم پزشکی  رئیس دانشگاه


 اکرم فرهادی

دبیر/ عضو اصلی

 دکتری تخصصی سالمندشناسی  معاون تحقیقات و فناوری


 محمد عبدالهی

حقوقدان/ عضو اصلی

 کارشناسی حقوق  هیئت علمی دانشگاه


 مهدی جمالی

روحانی/ عضو مشاور دائمی

 دکتری تخصصی فلسفه علوم اجتماعی  مسئول نهاد رهبری


 رحیم طهماسبی

متخصص آمار و اپیدمیولوژی/عضو مشاور دائمی

 دکتری تخصصی آمار زیستی  هیئت علمی دانشگاه

 

 

 بهروز نعیمی

متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی

 دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی  هیئت علمی دانشگاه

 

 

 ساسان زائری

پژوهشگر/ عضواصلی

 دکتری تخصصی فارماکولوژی
 هیئت علمی دانشگاه

 

 

 محمد هادی امامت

پژوهشگر/ عضو اصلی

 دکتری تخصصی علوم تغذیه
 هیئت علمی دانشگاه

 

 

 مهدی محمودپور

پژوهشگر/ عضواصلی

 فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری
 هیئت علمی دانشگاه


 مرادعلی فولادوند

عضو اصلی

 دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
 معاون آموزش