نقشه سایت مديريت توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات
Skip Navigation Links.
صفحه اول
Collapse معرفی مدیریتمعرفی مدیریت
معرفی مدیر
وظایف و اهداف
ساختار سازماني
Collapse طرح/ پایان نامهطرح/ پایان نامه
فلوچارت فرآیندهای طرح و پایان نامه
ثبت پروپوزال طرح یا پایان نامه
راهنمای تدوین هزینه ها
کمیته مالی طرح های پژوهشی
ارسال گزارشات
گرنت (پژوهانه)
اولویت های پژوهشی
Collapse پژوهشیارپژوهشیار
سامانه پژوهشیار
راهنمای سامانه
شورای پژوهشی
Collapse کارگروه منطقه ای اخلاق در پژوهشکارگروه منطقه ای اخلاق در پژوهش
Collapse اخلاق در پژوهشاخلاق در پژوهش
آئین نامه ها
راهنمای اخلاقی اختصاصی و عمومی
فرم ها
فلوچارت
اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش
تخلفات پژوهشی
Collapse کمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهیکمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
اعضای کمیته کار با حیوانات آزمایشگاهی
چک لیست، فرم و دستورالعمل ها
راهنما، منابع علمی و کتاب ها
کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
Collapse پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارسپژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
Collapse طرح‌های اثر گذارطرح‌های اثر گذار
طرح‌های سال 1401
طرح‌های سال 1402
واحد توسعه تحقیقات بالینی
جسجوی کنگره و همایش علمی
آزمایشگاه جامع تحقیقات و فناوری
ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
Collapse آئين نامه ها و دستور العمل هاآئين نامه ها و دستور العمل ها
پزشک پژوهشگر
پذیرش سرباز نخبه
پسا دکتری
پژوهشگر و فناور برتر
دکتری تخصصی پژوهشی
دستیار پژوهشی
آئین نامه پرداخت حق التحقیق
آئین نامه پرداخت حق التالیف
آئین نامه معادل سازی پژوهشی
كارگاه ها
< >